Regulamin galerii HandbyHand

§ 1 Wstęp

1. Regulamin serwisu HandbyHand określa warunki oraz zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu, jak również zasady i warunki sprzedaży dokonywanej ze pośrednictwem serwisu, znajdującego się pod adresem: handbyhand.pl.  Wystawianie i kupno przedmiotów w serwisie HandbyHand jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z zawartych w nim zasad oraz postanowień.

2. Regulamin jest zawsze dostępny na stronie serwisu HandbyHand.  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem bądź interpretacją treści regulaminu prosimy o kontakt mailowy (kontakt@handbyhand.pl) z Administratorem serwisu, który dostarczy wszelkich, niezbędnych informacji.

§ 2 Definicje

1. Administrator - firma EURO-FINANSE Agnieszka Samocka zarejestrowana w Polsce, ul. Szkolna 7, 59-220 Legnica, NIP: 6191493487, REGON: 250935180, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej  pod numerem 769.  Ilekroć mowa o nazwie "HandbyHand" odnosi się to do firmy EURO-FINANSE Agnieszka Samocka. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów serwisu na rzecz Użytkowników.

2. Galeria, serwis, HandbyHand - internetowy serwis handlowy, działający pod domeną www.handbyhand.pl, za pośrednictwem którego zawierane są umowy kupna-sprzedaży produktów pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

3. Strona internetowa serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Administrator prowadzi serwis, działające w domenie www.handbyhand.pl

4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

5. Rejestracja - proces tworzenia dostępu do Panelu Użytkownika  w galerii HandbyHand polegający na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www. handbyhand.pl lub skorzystaniu z opcji utworzenia dostępu do Panelu Użytkownika poprzez połączenie z kontem w serwisie Facebook.com.

6. Nazwa Użytkownika - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, stosowane zamiennie z Loginem i wymagane wraz z  Hasłem do uzyskania dostępu do Panelu Użytkownika w serwisie HandbyHand

7. Login - adres e-mail Użytkownika serwisu podany w procesie rejestracji.

8. Hasło - kombinacja liter, cyfr lub liter i cyfr, przy czym hasło musi zawierać min. 6 znaków.

9. Panel Użytkownika - jest to wydzielona część serwisu, do której dostęp ma Użytkownik serwisu po zalogowaniu przy użyciu własnego adresu e-mail (nazwy Użytkownika) i hasła. Osobą uprawnioną do dostępu do konta jest osoba, która dokonała rejestracji w serwisie  i zawarła umowę świadczenia usługi, która umożliwia korzystanie z Panelu Użytkownika.  

10. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w HandbyHand, w wyniku której otrzymała dostęp do Panelu Użytkownika. Użytkownikami są zarówno Kupujący jak i Sprzedający.

11. Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu Produktów oferowanych w HandbyHand.

12. Sprzedający (Projektant)– Użytkownik, którego konto zostało rozszerzone o dodatkowe funkcje, umożliwiające mu sprzedaż Produktów w HandbyHand.

13. Butik - dedykowana Sprzedawcy strona internetowa w serwisie  w ramach której, widoczne są Produkty Sprzedawcy. 

14. Produkt - towar, który może być przedmiotem sprzedaży galerii w HandbyHand.

15. Sprzedaż - prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym za pośrednictwem serwisu HandbyHand, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Sprzedaż może być prowadzona 24 godziny na dobę przez cały rok. 

16. Umowa kupna - sprzedaży - umowa zakupu/sprzedaży Produktu zawarta na odległość między Kupującym, a Sprzedającym.

17. Program partnerski - promocja dla Użytkowników serwisu polegająca na gromadzeniu przez Użytkownika bonów w celu późniejszej wymiany ich na gotówkę.

§ 3 Postanowienia ogólne i warunki korzystania z serwisu HandbyHand.

1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

2. Rejestracja i uzupełnienie przez Użytkownika danych w Panelu Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Po dokonaniu rejestracji w serwisie HandbyHand Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora.  

4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn w formie pisemnej na adres Administratora serwisu: HandbyHand, ul. Szkolna 7, 59-220 Legnica lub droga mailową na adres kontakt@handbyhand.pl.  Decyduje data wysyłki. 

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach serwisu, w szczególności dokonał zakupu bądź wystawił Produkt.

5. Użytkownik rejestrujący się w serwisie jako Projektant (Sprzedający) powinien, w celu szczegółowego informowania potencjalnych Kupujących, zamieścić informacje dotyczące warunków zwrotów i reklamacji oraz regulaminu, który obowiązuje w Jego Butiku. 

6. Wszelkie prawa do serwisu HandbyHand, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz za zgodą Administratora wyrażoną na piśmie.

7. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres serwisu lub przy pomocy serwisu mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami regulaminu. W przypadku umieszczenia w serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w serwisie.

Niniejsza licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług serwisu, zawieszenia jego konta lub usunięciu z serwisu przez Administratora. 

Dodatkowo Użytkownik upoważnia Administratora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Użytkownika do serwisu materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku wykorzystania utworów o których mowa powyżej zgodnie z udzieloną licencją dotyczącą korzystania z tych utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością serwisu oraz usunięcia z serwisu. 

9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika serwisu HandbyHand, strony internetowej serwisu lub usług świadczonych przez Administratora w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

10. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji serwisu HandbyHand w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Administratora. 

12. Administrator nie oferuje i nie sprzedaje towarów prezentowanych pod adresem internetowym handbyhand.pl oraz nie jest stroną transakcji zawieranych za jej pomocą. Administrator udostępnia strony internetowe, miejsce na serwerze i rozwiązania informatyczne umożliwiające zapoznanie się Użytkownikowi z informacjami handlowymi Sprzedających oraz zawieranie umów kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującymi a Sprzedającymi. Umowy kupna-sprzedaży towarów prezentowanych pod adresem internetowym handbyhand.pl zawierane są bezpośrednio pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

§ 4 Rejestracja

1. Rejestracja w serwisie HandbyHand jest bezpłatna i dokonuje się jej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.  

2. Rejestracja nie jest wymagana do dokonywania zakupów w serwisie HandbyHand.

3. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. 

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Dokonując rejestracji i uzupełniając dane w Panelu Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez EURO-FINANSE Agnieszka Samocka w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji umowy kupna-sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. 

6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane podczas rejestracji i uzupełniania danych w Panelu  Użytkownika niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się jednak usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie korzystania z usług serwisu. 

§ 5 Warunki sprzedaży w galerii HandbyHand.

1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sprzedawców na stronach ich Butików w serwisie. 

2. Podane ceny prezentowanych Produktów są w walucie polskiej - polski złoty i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT od towarów i usług.

3. Do podanej ceny Produktu doliczony będzie koszt wysyłki. Koszt wysyłki jest ustalony każdorazowo przez Sprzedającego w momencie wystawienia Produktu. 

4. Sprzedający zobowiązany jest do aktualizowania oferty, tak aby zawsze była zgodna ze stanem faktycznym.

5. Wystawiając Produkt w galerii HandbyHand, Sprzedający zobowiązany jest zamieścić dobrej jakości fotografie Produktu oraz jego szczegółowy opis. W przypadku zamieszczenia fotografii złej jakości lub Produktów niespełniających wymogów Administratora serwisu, Administrator ma prawo usunąć wystawiony Produkt bez podania przyczyny.

6. Wystawiając Produkt w galerii HandbyHand, Sprzedający nie może oferować Produktów, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich, uznane za naruszających dobre obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora.  

7. Sprzedający deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów, które publikuje w galerii HandbyHand.

8. Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie publikowanych przez niego treści (zdjęć, opisów oraz nazw) w celach promocyjnych na stronie www.handbyhand.pl jak również w innych miejscach (Internet, prasa, telewizja itp.).

9. Sprzedający wyraża zgodę na przesłanie Kupującemu, który dokonał zakupu w Jego Butiku danych niezbędnych do realizacji umowy kupna-sprzedaży.

10. Sprzedawca wysyła Produkt do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Produktu, uwidocznionym na stronie Produktu.

11. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy kupna - sprzedaży bez wad.

12. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT, jeżeli Kupujący podczas dokonywania zakupu w serwisie zaznaczy chęć jej otrzymania.

13. Po wysłaniu Produktów, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić ten fakt w Panelu Użytkownika w serwisie HandbyHand.

14. Sprzedawca może zwrócić się do Administratora z prośbą o anulowanie transakcji w sytuacji, gdy kupujący zrezygnuje z zakupu przed wysłaniem produktu lub zwróci  zakupiony produkt. Wówczas Sprzedający wysyła do Administratora na adres reklamacje@handbyhand.pl prośbę o anulowanie transakcji z podaniem: numeru transakcji, nazw użytkowników biorących udział w transakcji, przyczyny anulowania. Następnie Administrator wysyła do Kupującego prośbę o potwierdzenie rezygnacji. W przypadku braku sprzeciwu ze strony Kupującego w ciągu 3 dni roboczych Administrator może anulować transakcje. Na anulowanie transakcji Administrator ma 5 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości od Sprzedającego.

15. Zabrania się Sprzedającym zamieszczania w dowolnym miejscu w serwisie adresów innych stron www oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy. 

16. Wszelkie kwestie sporne związane z transakcją kupna-sprzedaży, jak i przedmiotem tej transakcji będą rozwiązywane pomiędzy Sprzedającym a Kupujący.

§ 6 Warunki zakupów w  galerii HandbyHand.

1. Kupujący mogą dokonywać zakupów w galerii przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

2. Po dokonaniu zakupu Kupujący otrzyma wiadomość e-mail, która będzie zawierać szczegóły zamówienia, formę, sposób i termin płatności odnośnie zawartej umowy kupna-sprzedaży.

3. Kupujący, dokonując zakupu wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres email.

4. Płatność wynikająca z umowy kupna-sprzedaży zawartej za pośrednictwem galerii HandbyHand jest dokonywana pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

5. Kupujący zobowiązany jest do opłacenia ceny Produktu wraz z kosztami wysyłki w ciągu pięciu dni roboczych liczonych od momentu dokonania zakupu. W przypadku przekroczenia tego terminu bez uzgodnienia tego ze Sprzedającym transakcja może zostać anulowana.

6. W przypadku niewywiązywania się przez Kupującego z obowiązku zapłaty za zakupione Produkty Administrator serwisu ma prawo zablokować Kupującemu możliwość korzystania z serwisu.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dziennik ustaw 2014 poz. 827), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu przez Kupującego.

8. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9. Aby skorzystać z prawa zwrotu Kupujący musi w ciągu maksymalnie 14 dni od otrzymania przesyłki przesłać Projektantowi, od którego kupił Produkt, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie można wysłać pisemnie na adres projektanta lub na adres email, oraz odesłać Produkt na adres Projektanta w ciągu maksymalnie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 

10. Koszt zwrotu odsyłanego Produktu pokrywa Kupujący.

11. Projektant zwróci Kupującemu, kwotę zapłaconą za Produkt w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym Produktem, przelewem na konto bankowe podane przez Kupującego lub w innej formie ustalonej indywidulanie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

12. Kupującemu odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny Produktu, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka Produktu od Sprzedawcy do Kupującego) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji wysyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższą opcję wysyłki, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszą opcją wysyłki.

13. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.) 

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupionym Produktem, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej reklamacji od Kupującego.

3. Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Administratora. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu, podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres email). Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Opłaty i prowizje

1. Rejestracja jako Użytkownik serwisu HandbyHand  jest bezpłatna. Za poszczególne działania Sprzedających pobierane są odpowiednie opłaty, których wysokość określona jest poniżej.

HandbyHand.pl pobiera prowizję w wysokości 17% od ceny sprzedanego Produktu. Kwota prowizji podlega 23% podatkowi VAT. 

2. Użytkownik może skorzystać z promowania swoich Produktów, które podlega opłacie jak poniżej:

Liczba kliknięć     Cena (z Vat)
200    39,99 zł
500    74,99 zł
1000    99,99 zł

3. Faktura / faktury za prowizję i promowanie wystawiane będą zawsze do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym naliczona została prowizja lub Użytkownik wykupił promowanie. Faktury zostaną wysłane na adres mailowy podany przez Użytkownika w czasie rejestracji. 

4. Płatność za fakturę z tytułu naliczonej prowizji za sprzedane Produkty następować będzie w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury. W przypadku braku wpłaty należności za fakturę w wyznaczonym terminie Administrator ma prawo domagać się zapłaty zaległych należności na drodze sądowej.

§ 9 Program Partnerski

1. Każdy Użytkownik dokonujący zakupu w galerii otrzymuje od Administratora wynagrodzenie w postaci bonu, stanowiące określony procent od dokonanych przez niego zakupów. 

2. Oprócz Kupujących, również osoby polecające otrzymują bon stanowiący określony procent od zakupów wszystkich osób, którym polecili zakupy w galerii. Polecenie to nic innego jak przekazanie osobie poleconej linku, który to osoba polecona powinna wpisać w odpowiednim miejscu w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli osoba polecona wpisze w/w link to polecający ją będzie dostawał wynagrodzenie w postaci bonu za wszystkie zakupy osoby poleconej.  W sytuacji, gdy Kupujący dokonuje rejestracji z polecenia (wpisze w formularzu rejestracyjnym link podany mu przez polecającego) to bon naliczany jest zarówno Kupującemu (za dokonane zakupy) jak również polecającemu (za polecenia). 

3. Dodatkowo przygotowaliśmy również promocję dla blogerów. Wynagradzane bonem będą osoby, które np. na swoim blogu umieszczą specjalny link prowadzący do strony naszej galerii. Każda osoba, która zarejestruje się w galerii poprzez w/w link będzie „przypisana” do blogera, który zamieścił link. Wynagrodzenie blogera (bon) naliczane będzie procentowo od każdej opłaconej transakcji Projektanta, który zarejestruje się poprzez link udostępniony przez blogera.

4. W każdym z w/w przypadków z Programu Partnerskiego mogą korzystać tylko Użytkownicy zarejestrowani. Wartość bonu Użytkownicy widzą w panelu Użytkownika w zakładce „Program Partnerski”. Użytkownik może zlecić Administratorowi wypłatę wartości bonu w postaci przelewu na konto bankowe Użytkownika. Minimalna kwota wypłaty to 50 zł.

5. W sytuacji, gdy dojdzie do anulowania transakcji, z której Użytkownikowi lub Użytkownikom naliczony został bon to bon ten również zostanie anulowany, kwota dotycząca wartości bonu jaką posiada Użytkownik widoczna w panelu Użytkownika w zakładce „Program Partnerski” zostanie pomniejszona o tą samą kwotę jaka została dodana z tytułu transakcji.

§ 10  Blokada oraz usunięcie konta Użytkownika

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania i/lub usunięcia konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

2. Administrator może zablokować i/lub usunąć konto Użytkownika, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy kupna-sprzedaży lub nie wywiązał się z umowy kupna – sprzedaży, a w szczególności nie przesłał na adres Kupującego, Produktu opłaconego wcześniej przez Kupującego.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania i/lub usunięcia konta Użytkownika, który nie wywiązał się z obowiązku zapłaty w wyznaczonym terminie za fakturę wystawioną przez Administratora.

4. Każdy Użytkownik, którego konto zostało usunięte, nie ma możliwości ponownego zarejestrowania się w serwisie bez zgody Administratora. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu i/lub dla innych Użytkowników.

§ 11 Odpowiedzialność Użytkowników

1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z serwisu i niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w serwisie treści, które:

- są sprzeczne z obowiązującym prawem,

- naruszają prawa osób trzecich,

- naruszają prawa autorskie,

- są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,

- wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,

- nawołują do aktów przemocy,

- obrażają Użytkowników lub inne osoby,

- promują inne strony internetowe,

- promują programy partnerskie firm trzecich,

- zawierają treści o charakterze pornograficznym,

- zawierają treści o charakterze reklamowym,

- stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.

2. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie regulaminu mogą one zostać usunięte przez Administratora serwisu, bez informowania Użytkownika o tym fakcie. 

Zakazane są wszelkie działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, w następstwie użycia nazwy firmy lub znaków towarowych Administratora, bez jego zgody lub niezgodnie z regulaminem.

§ 12 Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie jest stroną żadnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tych umów z jakiejkolwiek przyczyny.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania Użytkowników, niezgodne z niniejszym regulaminem oraz zasadami działania serwisu.

3. Administrator  nie jest zobowiązany do weryfikowania Produktów wystawianych przez Sprzedających, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia Produktów, które naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, mają negatywny wpływ na wizerunek serwisu, bądź też łamią obowiązujące przepisy prawa.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników, a w szczególności za jakość oferowanych Produktów oraz prawdziwość i rzetelność opisów, jak również  roszczenia związane ze sprzedawanymi Produktami, również te dotyczące plagiatów, niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników serwisu oraz za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich. 

6. Administrator nie jest zobowiązany do nadzorowania przekazywanych i zapisywanych informacji ani do poszukiwania treści niezgodnych z prawem.

7. Użytkownik zwalnia HandbyHand od wszelkich roszczeń, jakie osoby trzecie mogą kierować do HandbyHand z powodu naruszenia praw lub naruszenia obowiązków Użytkownika. 

8. Informacje znajdujące się w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 13 Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest firma EURO-FINANSE Agnieszka Samocka, z siedzibą w Legnicy ulica ul. Szkolna 7, występująca jako administrator serwisu HandbyHand.  Dane osobowe są przetwarzane przez „EURO-FINANSE Agnieszka Samocka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.

2. Dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer konta bankowego, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki, identyfikator sesji. W przypadku Projektantów są to dodatkowo: nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy.

3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z serwisu, a w szczególności wyrażają zgodę na przekazanie przez Administratora serwisu Kupującemu, danych Sprzedającego, a Sprzedającemu danych Kupującego celem realizacji transakcji kupna – sprzedaży.

4. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym w szczególności do:

  • pełnego korzystania z Serwisu,
  • zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika,
  • ewidencji sprzedaży,
  • realizacji transakcji kupa - sprzedaży,
  • dokonania płatności online za złożone zamówienie, za pośrednictwem systemu płatności TPay.com
  • celów marketingowych i statystycznych,
  • kontaktowania się Administratora z Użytkownikami serwisu.

5. Administrator serwisu HandbyHand przykłada dużą wagę do zachowania poufności danych osobowych Użytkowników. Dane te  są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Dane osobowe podawane przez Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym do tego organom państwowym w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa, a w przypadku nieuregulowania należności na rzecz administratora serwisu, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

7. Stosownie do zapisów  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, osoba której dane osobowe dotyczą posiada uprawnienie do wglądu do własnych danych, ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych osobowych należy złożyć stosowny wniosek na adres e-mail: kontakt@handbyhand.pl.

§ 14  Pliki Cookies

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwis  HandbyHand stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu HandbyHand. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

- utrzymania sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w galerii HandbyHand z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 § 15 Postanowienia końcowe

1. HandbyHand zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmiany niniejszego regulaminu i wprowadzenia nowych lub innych warunków użytkowania. O zmianach Użytkownik będzie poinformowany. Zmiany zaczną obowiązywać dopiero po ich zaakceptowaniu. W przypadku gdyby Użytkownik ich nie zaakceptował, HandbyHand może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług droga elektroniczną.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora serwisu.


Załącznik nr 1

Znajdziesz nas na: